Co ja indyczę? – „Volgarr the Viking”

Z oka­zji pre­miery dru­giego sezonu serialu o Wikingach czas przyj­rzeć się postaci Wikinga tro­chę mniej histo­rycz­nego, za to o wiele bar­dziej epic­kiego. Gwałtów co prawda nie ma, ale też jest zajebiście!

Czytaj dalej →

Revelations

Statek widmo, piękne panie oraz powrót do kla­syki gatunku

Czytaj dalej →

Doktor

Zacznę od tego, że mam nadzieję, że gdzieś tam we Wszechświecie, być może w rów­no­le­głej rze­czy­wi­sto­ści, hasa sobie postać ostat­niego przed­sta­wi­ciela rasy Władców Czasu — fikoła zwa­nego Doktorem. Tak czy ina­czej, jestem teraz przy­go­to­wany na ewen­tu­al­ność poja­wie­nia się w mojej oko­licy nie­bie­skiej budki poli­cyj­nej, nawet jeśli takie przy­gody przy­tra­fiają się głów­nie wyspiarzom.

Czytaj dalej →

Jak gry wideo zmieniły świat

charlie brooker

Czytaj dalej →

Update 1 dla Windows 8.1 w kwietniu

Od pre­miery Windows 8.1 minęło już tro­chę czasu i nale­ża­łoby zacząć wypa­try­wać na hory­zon­cie kolej­nej aktu­ali­za­cji. Taka wła­śnie pojawi się już w marcu, przy czym dla użyt­kow­ni­ków będzie dostępna dopiero w następ­nym mie­siącu. Pomimo, że poprawka nie będzie tak efek­towna jak poprzed­nia, to dla Microsoftu może się ona oka­zać dużo ważniejsza.

Powód? Podstawowym zada­niem wio­sen­nego opro­gra­mo­wa­nia będzie dal­sze budo­wa­nie spój­nego eko­sys­temu Modern, a w tym kon­kret­nym przy­padku lep­szego współ­dzie­le­nia kodu pro­gra­mów pomię­dzy Windows 8.1, a Windows Phone 8.1. Korzyści chyba nie muszę tłu­ma­czyć — apli­ka­cje napi­sane pod Modern od razu zadzia­łają na desk­to­pie, table­cie oraz smartfonie.

Cieszy mnie, że Redmond kon­se­kwent­nie reali­zuje swój plan, ale wciąż nie opusz­cza mnie wra­że­nie, że robią to strasz­nie powolnie.

Aha, na całe szczę­ście stary Start nie wróci.

Źródło: The Verge

Jak wypatroszyć kurczaka?

gabriel knight

Nie, nie mam na myśli huma­ni­tar­nego usy­pia­nia ślepych ptasz­ków wędru­ją­cych do kubełka KFC.

Czytaj dalej →

Mokre Gacie czyli najstraszliwsze ze strasznych

Specjalny wpis z oka­zji Święta dyni.

Czytaj dalej →

Sir, You Are Being Hunted”

Sir, You Are Being Hunted - pierwsze spojrzenie na rozgrywkę, wczesna wersja alpha.

Mało dżen­tel­meń­skie zacho­wa­nia robo­tów dżentelmenów.

Czytaj dalej →

Teleglitch: Die More Edition

Problemy z GTA online spra­wiły że na razie odło­ży­łem gra­nie moją wir­tu­alną bla­charą i zabra­łem się do nad­ra­bia­nia zale­gło­ści z kolek­cji gie­rek PC. Na pierw­szy ogień poszło feno­me­nalne „Teleglitch”.

Czytaj dalej →

After Earth

Czytaj dalej →