Co ja indyczę? – „Volgarr the Viking”

Z oka­zji pre­miery dru­giego sezonu serialu o Wikingach czas przyj­rzeć się postaci Wikinga tro­chę mniej histo­rycz­nego, za to o wiele bar­dziej epic­kiego. Gwałtów co prawda nie ma, ale też jest zajebiście!

Revelations

Statek widmo, piękne panie oraz powrót do kla­syki gatunku

Doktor

Zacznę od tego, że mam nadzieję, że gdzieś tam we Wszechświecie, być może w rów­no­le­głej rze­czy­wi­sto­ści, hasa sobie postać ostat­niego przed­sta­wi­ciela rasy Władców Czasu — fikoła zwa­nego Doktorem. Tak czy ina­czej, jestem teraz przy­go­to­wany na … Read more →

Sir, You Are Being Hunted”

Mało dżen­tel­meń­skie zacho­wa­nia robo­tów dżentelmenów.

Teleglitch: Die More Edition

Problemy z GTA online spra­wiły że na razie odło­ży­łem gra­nie moją wir­tu­alną bla­charą i zabra­łem się do nad­ra­bia­nia zale­gło­ści z kolek­cji gie­rek PC. Na pierw­szy ogień poszło feno­me­nalne „Teleglitch”.

GTA V — w pigułce dwa dni po.

Witajcie w Los Santos!

Shadowrun Returns

Nowe wcie­le­nie „Shadowruna” przy­kuło moją uwagę przy oka­zji zbiórki fun­du­szy na Kickstarterze. Kasy nie dałem, bo w ciemno zde­cy­do­wa­łem się wyło­żyć wyłącz­nie na „Wasteland 2″ lecz newsy z pro­duk­cji śledzi­łem z dużą uwagą. W papie­ro­wego … Read more →

Man of Steel — se recka

Po wyj­ściu z toruń­skiego kina tro­chę bolała mnie głowa od napier­da­la­ją­cych hała­sem gło­śni­ków, czu­łem lekką iry­ta­cję po czter­dzie­stu minu­tach reklam przed fil­mem i pra­cow­ni­kach kina z pie­kła rodem, spraw­dza­ją­cych czy przy­pad­kiem nie wnio­słem na salę … Read more →

Catherine” — se recka

Dopiero nie­dawno w moje spra­gnione wyzwań łapki wpa­dła w końcu „Catherine”. Długo cze­ka­łem na zagra­nie w ten tytuł. Swego czasu naczy­ta­łem się o ory­gi­nal­nym pomy­śle na roz­grywkę, wcią­ga­ją­cej histo­rii, a także wyma­ga­ją­cym pozio­mie trud­no­ści. Z … Read more →

Krótki wpis o przemocy

Dobre wzorce. Skończyłem jakiś czas temu naj­now­szego Tomb Raidera i długo zasta­na­wia­łem się czemu tak bar­dzo przy­padł mi do gustu. Czy była to zasługa dosko­na­łego gampelay’u, cie­ka­wej histo­rii czy może nowego obli­cza Lary Croft? W … Read more →