Jak gry wideo zmieniły świat

Rebels Sneak Peek

Dzisiaj mamy dla Was coś naprawdę koszer­nego, bo mate­riał nie­mal ekskluzywny.

DuckTales: Quest for Gold

Ależ tak, gra podo­bała mi się… pomocy… Redaktor Badus był nie­dawno uprzejmy wyra­zić swój entu­zjazm dla rimejku zna­nej i lubia­nej (podobno) zręcz­no­ściówki na NES pt. DuckTales, w którą zagramy sobie już w przy­szłym mie­siącu. Jako … Read more →

Nostalgia w dwóch smakach

Nostalgia jest w cenie, a moda na kli­mat retro nie prze­mija. Żeby się o tym prze­ko­nać, wystar­czy spoj­rzeć na nowe, „nek­st­ge­nowe” kon­sole, wyglą­dem przy­po­mi­na­jące magne­to­wid, który zbiera kurz w mojej wyima­gi­no­wa­nej piwnicy. Na naszych wspo­mnie­niach, a w zasa­dzie … Read more →

Miesiąc bez Internetu — tragikomedia w trzech aktach

PROLOG W blo­go­wych salo­nach było nie­dawno gło­śno o pew­nym jego­mo­ściu, który dobro­wol­nie zre­zy­gno­wał z Internetu na 30 dni, żeby zoba­czyć „jak to jest”. Po bli­sko 30 dniach odcię­cia od sieci, ale przy­mu­so­wego, stwier­dzam że jest … Read more →

The Games: Winter Challenge

 Jestę Małyszę. Jaką mamy pogodę za oknem, każdy widzi. Biorąc pod uwagę, że z dużą dozą praw­do­po­do­bień­stwa będziemy w tym roku obcho­dzić pierw­sze chyba Święta Wielkanocne, pod­czas któ­rych będzie można urzą­dzić kulig, musimy jako ser­wis … Read more →

Klątwa Trzeciej Części

Od każ­dej reguły są wyjątki. Kino przy­zwy­cza­iło już nas do tego, że ostat­nia część try­lo­gii jest zwy­kle naj­słab­sza. Wystarczy wspo­mnieć takie kul­towe tytuły, jak Robocop, kla­syczne Gwiezdne wojny czy poprzedni cykl Spider-Man – wszyst­kie zali­czały dolinę wła­śnie w trze­ciej odsło­nie. … Read more →

Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards

Nie ten Larry, ale bli­sko Zgodnie z wyni­kami prze­pro­wa­dzo­nego wła­śnie w mojej gło­wie bada­nia opi­nii użyta w poprzed­nim arty­kule z cyklu Grałem.se fraza „gołe dup­sko” spo­tkała się z naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem naszych Czytelników.

Centurion: Defender of Rome

Alternatywny boxart Jak na dziada przy­stało, wspo­mi­nam nie­kiedy z wes­tchnie­niem bez­tro­skie czasy, kiedy to w zasa­dzie jedy­nym zmar­twie­niem gracza-pecetowca było zapew­nie­nie sobie wystar­cza­ją­cej ilo­ści miej­sca na dysku.

Titus the Fox: To Marrakech and Back

  – Dlaczego wylą­do­wa­li­śmy w roku 1994? – Szukamy domo­fonu z nazwi­skiem Bieber, wyja­śnię po dro­dze. Tytułem wstępu Jako że przy­pa­dła mi w udziale zaszczytna funk­cja kom­pu­te­ro­wego dziada, będę miał przy­jem­ność przy­bli­żyć Wam gry, które towa­rzy­szyły … Read more →