Szybkie info ze Star Wars Celebration Europe #1

Jeszcze cie­płe!

Chyba przerzucę się na iPhone’a

To nie trol­ling, poważnie piszę.

Nieodżałowany Beyond Good & Evil 2

Wreszcie prze­mó­wił Michel Ancel, duchowy ojciec rewe­la­cyj­nego „Beyond Good & Evil”: „I think we were doing some­thing too big for this period,” Ancel said. „Honestly, it was too chal­len­ging to put that on [cur­rent] con­so­les. I don’t … Read more →

Liceum marzeń każdego geeka

No może nie jest to do końca zwy­kła szkoła, a raczej rewe­la­cyjny pomysł Valve skie­ro­wany do lice­al­nej mło­dzieży. Valve Pipeline, bo o tym mowa, to ini­cja­tywa mająca na celu pierw­sze poważ­niej­sze prze­szko­le­nie wybra­nej grupki dzie­cia­ków … Read more →

Microsoft robi dobrze agentom

Wyobraźcie sobie taką oto scenkę rodzajową:

Dzioby w górę, zgodnym chórem już w sierpniu!

Capcom wresz­cie prze­stał zwo­dzić gra­czy i podał do wia­do­mo­ści datę pre­miery odświe­żo­nego kultu z NESa — „DuckTales”. Narysowany na nowo w jako­ści HD Sknerus McKwacz przy­po­mni swoje świa­towe wojaże już 13 sierp­nia. Gra będzie dostępna … Read more →

Grzmocenie w mózg

Powoli zaczyna się urze­czy­wist­niać słodko-gorzka wizja coraz bar­dziej inwa­zyj­nych reklam. Na począ­tek fil­mik instruk­ta­żowy: To chyba dobry moment, aby na chwilę się zatrzy­mać i zasta­no­wić się w jaką przy­szłość zabie­rze nas coraz bar­dziej galo­pu­jąca z … Read more →

Wylądowało GTA V

A wła­ści­wie to klip, który pre­zen­tuje naj­bar­dziej inte­re­su­jący nas ele­ment — roz­grywkę: Pierwsze wra­że­nia są wię­cej niż pozy­tywne. Myślę, że to będzie pierw­sza część tej serii, w którą będę chciał zagrać, a nawet przejść od … Read more →

Człowiek z aluminium

Szkoda mi to pisać, ale „Man of Steel” miał u mnie prze­chla­pane już na samym star­cie, gdy poja­wiły się pierw­sze szcze­góły o tej pro­duk­cji. Na stołku reży­ser­skim posta­wiono mocno prze­re­kla­mo­wa­nego faceta, któ­rego twór­czo­ści po pro­stu … Read more →

Google Reader został ubity. Na śmierć.

Wybaczyłem im już nawet, że pod­glą­dają moje maile i „szpie­gują” moją aktyw­ność w ramach obrony ame­ry­kań­skiej racji stanu. Czasami jed­nak mają zagrywki, które ciężko im wyba­czyć, a taką oka­zało się ska­za­nie jed­nej z naj­lep­szych usług … Read more →