After Earth

R.I.P.D.

Pif-paf, trupy i Kevin Bekon.

Luźne śrubki na Elizjum

Pif-paf, roboty i Halo.

The Lone Ranger”

Pif-paf, dzi­kusy, whi­skey i salo­nowe dziwki.

The Wolverine”

Jest dobrze, ale bez szału.

Rebels Sneak Peek

Dzisiaj mamy dla Was coś naprawdę koszer­nego, bo mate­riał nie­mal ekskluzywny.

Człowiek z aluminium

Szkoda mi to pisać, ale „Man of Steel” miał u mnie prze­chla­pane już na samym star­cie, gdy poja­wiły się pierw­sze szcze­góły o tej pro­duk­cji. Na stołku reży­ser­skim posta­wiono mocno prze­re­kla­mo­wa­nego faceta, któ­rego twór­czo­ści po pro­stu … Read more →

Man of Steel — se recka

Po wyj­ściu z toruń­skiego kina tro­chę bolała mnie głowa od napier­da­la­ją­cych hała­sem gło­śni­ków, czu­łem lekką iry­ta­cję po czter­dzie­stu minu­tach reklam przed fil­mem i pra­cow­ni­kach kina z pie­kła rodem, spraw­dza­ją­cych czy przy­pad­kiem nie wnio­słem na salę … Read more →

Star Trek Into Darkness. Recenzja

Cztery lata. Cztery dłu­gie lata kazał mi cze­kać J.J. Abrams na kon­ty­nu­ację jego świet­nego odświe­żo­nego podej­ścia do ner­do­wego feno­menu o nazwie Star Trek. Na całe szczę­ście na to, co otrzy­ma­łem zde­cy­do­wa­nie warto było poświę­cić tyle czasu.

10 odcinków „Batman: The Animated Series”, których wstyd nie obejrzeć

Całkiem nie­dawno tra­fi­łem na arty­kuł, który w bar­dzo zgrabny spo­sób z grub­sza opi­sał feno­men jakim oka­zał się swego czasu „Batman: The Animated Series”. Dzisiaj, ponad 20 lat po pre­mie­rze naj­lep­szego ani­mo­wa­nego wcie­le­nia Mrocznego Rycerza, gdy … Read more →