Moda na nerda

Deal with it! Stało się! Nerdyzm wtar­gnął na salony main­stre­amu i do czasu nukle­ar­nej tudzież zom­bie apo­ka­lipsy, nikt ner­dów już stam­tąd nie ruszy. To koniec pew­nej ery i wize­runku z lat 90-tych i 80-tych ubie­głego stu­le­cia, … Read more →

Utrata Punktów Licealisty

Hello, what have we here?  Uniwersum „Mass Effect” docze­kało się wła­snej chiń­skiej bajki pt.: „Mass Effect: Paragon Lost”. Z tej oka­zji przyj­dzie Wam oglą­dać dener­wu­jące postaci rodem z „Final Fantasy”, męż­czyzn przy­po­mi­na­ją­cych kobiety i kobiety … Read more →

Hobbit i jego 48 FAPsów

Rivendell exten­ded cut Trylogia „Władcy Pierścieni” to trzy zaje­bi­ście przy­dłu­gie filmy, któ­rych obej­rze­nie jeden po dru­gim w wer­sji roz­sze­rzo­nej grozi odpad­nię­ciem tyłka. Nie można im jed­nak odmó­wić roz­ma­chu i epic­ko­ści, któ­rej  na próżno szu­kać w nowym dziele … Read more →

W to se pograłem.

Gra roku. Dobre, złe i nudne. Czas na przyj­rze­nie się wyda­nym w tym roku grom, zarówno na kon­sole jak i inne plat­formy. Niestety, we wszystko co dobre nie udało mi się zagrać, ale mia­łem to szczę­ście, … Read more →

Jedno życie

Jedno życie, jeden save, jedna postać. Jedna pomyłka, wybite korki, awa­ria inter­netu, spra­gniony czu­ło­ści futrzak i koniec, zaczy­namy zabawę od początku. Masochizm? Tęsknota za daw­nymi cza­sami gier 8 bito­wych? Szukanie moc­nych wra­żeń? Zapewne wszyst­kiego po … Read more →

Diablo, srablo

 Fabularna strona Diablo 3 nie jest tak wyszu­kana jak nie­któ­rzy oczekiwali.

START!

Gramy se, ot tak se. Oto długo ocze­ki­wany (w pew­nych wąskich krę­gach) Post Inauguracyjny. W kilku zda­niach mam zamiar przy­bli­żyć tu ogólny zamysł tego bloga, a dokład­niej zbioru blo­gów. W gry kom­pu­te­rowe gram od roku 1993, … Read more →