Co ja indyczę? – „Volgarr the Viking”

Z oka­zji pre­miery dru­giego sezonu serialu o Wikingach czas przyj­rzeć się postaci Wikinga tro­chę mniej histo­rycz­nego, za to o wiele bar­dziej epic­kiego. Gwałtów co prawda nie ma, ale też jest zajebiście!

Sir, You Are Being Hunted”

Mało dżen­tel­meń­skie zacho­wa­nia robo­tów dżentelmenów.

Teleglitch: Die More Edition

Problemy z GTA online spra­wiły że na razie odło­ży­łem gra­nie moją wir­tu­alną bla­charą i zabra­łem się do nad­ra­bia­nia zale­gło­ści z kolek­cji gie­rek PC. Na pierw­szy ogień poszło feno­me­nalne „Teleglitch”.

DuckTales Remastered

Czasami lepiej jest nie wra­cać do miłych wspo­mnień, bo ich kon­fron­ta­cja z rze­czy­wi­sto­ścią może oka­zać się przykra.

Shadowrun Returns

Nowe wcie­le­nie „Shadowruna” przy­kuło moją uwagę przy oka­zji zbiórki fun­du­szy na Kickstarterze. Kasy nie dałem, bo w ciemno zde­cy­do­wa­łem się wyło­żyć wyłącz­nie na „Wasteland 2″ lecz newsy z pro­duk­cji śledzi­łem z dużą uwagą. W papie­ro­wego … Read more →

Nostalgia w dwóch smakach

Nostalgia jest w cenie, a moda na kli­mat retro nie prze­mija. Żeby się o tym prze­ko­nać, wystar­czy spoj­rzeć na nowe, „nek­st­ge­nowe” kon­sole, wyglą­dem przy­po­mi­na­jące magne­to­wid, który zbiera kurz w mojej wyima­gi­no­wa­nej piwnicy. Na naszych wspo­mnie­niach, a w zasa­dzie … Read more →

Star Wars Pinball

Dawno, dawno temu w odle­głej galak­tyce PRL… W uro­czych cza­sach socja­li­zmu elek­tro­niczna roz­rywka była towa­rem defi­cy­to­wym i zara­zem luk­su­so­wym, który przez chwilę pozwa­lał prze­bić się przez żela­zną kur­tynę, oddzie­la­jącą nas od wspa­nia­ło­ści zachod­niej kul­tury. Ówcze­śnie … Read more →