Beyond: Two Souls. Wrażenia z dema.

Na dwa tygo­dnie przed pla­no­waną pre­mierą (11.X.2013), Sony udo­stęp­niło „plu­so­wi­czom” wer­sję demon­stra­cyjną długo ocze­ki­wa­nej nowej gry twór­ców cenio­nego „Heavy Rain”. HR sta­no­wiło dla mnie pre­tekst do kupna Playstation 3, więc tym więk­sza moja radość, że … Read more →

Star Wars Pinball

Dawno, dawno temu w odle­głej galak­tyce PRL… W uro­czych cza­sach socja­li­zmu elek­tro­niczna roz­rywka była towa­rem defi­cy­to­wym i zara­zem luk­su­so­wym, który przez chwilę pozwa­lał prze­bić się przez żela­zną kur­tynę, oddzie­la­jącą nas od wspa­nia­ło­ści zachod­niej kul­tury. Ówcze­śnie … Read more →