Beyond: Two Souls. Wrażenia z dema.

beyond two souls

Na dwa tygo­dnie przed pla­no­waną pre­mierą (11.X.2013), Sony udo­stęp­niło „plu­so­wi­czom” wer­sję demon­stra­cyjną długo ocze­ki­wa­nej nowej gry twór­ców cenio­nego „Heavy Rain”. HR sta­no­wiło dla mnie pre­tekst do kupna Playstation 3, więc tym więk­sza moja radość, że dane już mi było zazna­jo­mić się choć tro­chę z „Beyond: Two Souls” (w Polsce pod tytu­łem Beyond: Dwie dusze).

Czytaj dalej →

GTA V — w pigułce dwa dni po.

gta v

Witajcie w Los Santos!

Czytaj dalej →

R.I.P.D.

Pif-paf, trupy i Kevin Bekon.

Czytaj dalej →

Luźne śrubki na Elizjum

elizjum

Pif-paf, roboty i Halo.

Czytaj dalej →

Jakie jest pańskie hobby? Ból Dupy!

Doktorze, przy­cho­dzę ze wsty­dliwą dolegliwością…

Czytaj dalej →

DuckTales Remastered

ducktales remastered

Czasami lepiej jest nie wra­cać do miłych wspo­mnień, bo ich kon­fron­ta­cja z rze­czy­wi­sto­ścią może oka­zać się przykra.

Czytaj dalej →

The Lone Ranger”

the lone ranger

Pif-paf, dzi­kusy, whi­skey i salo­nowe dziwki.

Czytaj dalej →

Shadowrun Returns

shadowrun

Nowe wcie­le­nie „Shadowruna” przy­kuło moją uwagę przy oka­zji zbiórki fun­du­szy na Kickstarterze. Kasy nie dałem, bo w ciemno zde­cy­do­wa­łem się wyło­żyć wyłącz­nie na „Wasteland 2″ lecz newsy z pro­duk­cji śledzi­łem z dużą uwagą. W papie­ro­wego „Shadowruna” gra­łem tylko kilka razy w zamierz­chłych cza­sach lice­al­nych, ale pamię­tam, że sys­tem miał świetny kli­mat oraz miej­sce akcji, a połą­cze­nie magii z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią zro­biło wtedy na mnie spore wrażenie.

Czytaj dalej →

The Wolverine”

wolverine

Jest dobrze, ale bez szału.

Czytaj dalej →

Rebels Sneak Peek

star wars

Dzisiaj mamy dla Was coś naprawdę koszer­nego, bo mate­riał nie­mal ekskluzywny.

Czytaj dalej →