Szybkie info ze Star Wars Celebration Europe #2

star wars celebration

Dawno, dawno temu w odle­głej Szkoplandi…

Heyah. Wczoraj prze­ka­za­li­śmy Wam polową notatkę Miagiego doty­czącą wra­żeń ze Star Wars Celebration Europe (o, tutaj). Dzisiaj kolejne info pro­sto z obec­nej nerd-stolicy Niemiec.

Siedzimy w knaj­pie kon­wen­to­wej, gdzie jest dar­mowy net, więc pora na kilka słów pod­su­mo­wa­nia soboty.

Kathleen Kennedy potwier­dza prócz Williamsa, że nowe SW będą wra­cały do korzeni, jeśli cho­dzi o pro­duk­cję. W skró­cie praw­dziwe sety, mniej blu­escre­enów, CGI jako uzu­peł­nie­nie. Tja, zobaczymy…

Filoni poka­zał szkice i ren­dery do SW Rebels (zapo­dam, jak zrzucę z apa­ratu). Ma być kla­sycz­nie, bo wzo­ro­wane na pra­cach McQuarriego. Będzie nowy kult sta­tek, Ghost, akcja ma się toczyć mię­dzy Ep. 3 a 4 i być może zoba­czymy, jak młody Porkins wal­czy z otyłością…

Niewiele da się powie­dzieć o kon­kur­sie stro­jów, prócz tego, że był. Poziom wysoki, show fami­lijne… You get the idea.

Steve Sansweet opo­wia­dał, jak prze­ro­bił kur­nik na naj­więk­sze na świe­cie muzeum pam­prów Star Wars. To cie­kawy pomysł na akty­wi­za­cję tere­nów wiej­skich, jest na to nawet dofinansowanie!

Carry Fisher otrzeź­wiała na tyle, że wyszła na scenę, ale jej pies był uprzejmy zjeść na sce­nie plu­szo­wego Ewoka. Na tej samej sce­nie chwilę potem Carrie ode­grała scenę z Endoru z Warwickiem Davisem i jakoś życie stało się nagle przyjemniejsze…

Miagi

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kamy na dal­szy roz­wój wypad­ków, tym bar­dziej, że Star Wars Celebration jest już na fini­szu i nerdy z całego świata za kilka godzin będą ewa­ku­ować się z powro­tem do domów. Stay tuned!

Badus

Przelał na ekran monitora:

Lubię ciastka. I fajne dziewczyny z cosplay'ów.