Update 1 dla Windows 8.1 w kwietniu

Od pre­miery Windows 8.1 minęło już tro­chę czasu i nale­ża­łoby zacząć wypa­try­wać na hory­zon­cie kolej­nej aktu­ali­za­cji. Taka wła­śnie pojawi się już w marcu, przy czym dla użyt­kow­ni­ków będzie dostępna dopiero w następ­nym mie­siącu. Pomimo, że … Read more →

Microsoft robi dobrze agentom

Wyobraźcie sobie taką oto scenkę rodzajową:

Moje PlayStation 4, takie piękne

playstation 4

Japońska piąchopiryna.

Relacje z tar­gów Electronic Eintertainment Expo śledzę odkąd tylko nauczy­łem się czy­tać, a w moje chwy­taki wpa­dły pierw­sze cza­so­pi­sma poświę­cone świat­kowi gier wideo. I przez te wszyst­kie lata nie przy­po­mi­nam sobie, żeby w ich trak­cie … Read more →

Microsoft Sculpt Mouse. Ciekawy pomysł na gryzonia.

Microsoft poka­zał na jed­nym ze swo­ich blo­gów zdję­cia dwóch nad­cho­dzą­cych myszek. Nie byłoby w nich zapewne niczego szcze­gól­nego i oba modele szybko zgi­nę­łyby w cze­lu­ściach skle­po­wych półek, gdyby nie fakt doda­nia do nich…przycisku Start.

Xbox One. Dobry, ale nie dla Polaka.

Coś czuję, że nie­prędko napi­szę hurra opty­mi­styczny wpis poru­sza­jący pre­zen­ta­cję sprzętu. Dwa mie­siące temu obe­rwało się Samsungowi za SGS IV, nieco póź­niej pozy­tywne wra­że­nie zro­bił na mnie Facebook Home, no ale tego pro­duktu nie można roz­pa­try­wać w … Read more →