Teleglitch: Die More Edition

Problemy z GTA online spra­wiły że na razie odło­ży­łem gra­nie moją wir­tu­alną bla­charą i zabra­łem się do nad­ra­bia­nia zale­gło­ści z kolek­cji gie­rek PC. Na pierw­szy ogień poszło feno­me­nalne „Teleglitch”.

Man of Steel — se recka

Po wyj­ściu z toruń­skiego kina tro­chę bolała mnie głowa od napier­da­la­ją­cych hała­sem gło­śni­ków, czu­łem lekką iry­ta­cję po czter­dzie­stu minu­tach reklam przed fil­mem i pra­cow­ni­kach kina z pie­kła rodem, spraw­dza­ją­cych czy przy­pad­kiem nie wnio­słem na salę … Read more →

Catherine” — se recka

Dopiero nie­dawno w moje spra­gnione wyzwań łapki wpa­dła w końcu „Catherine”. Długo cze­ka­łem na zagra­nie w ten tytuł. Swego czasu naczy­ta­łem się o ory­gi­nal­nym pomy­śle na roz­grywkę, wcią­ga­ją­cej histo­rii, a także wyma­ga­ją­cym pozio­mie trud­no­ści. Z … Read more →

Utrata Punktów Licealisty

Hello, what have we here?  Uniwersum „Mass Effect” docze­kało się wła­snej chiń­skiej bajki pt.: „Mass Effect: Paragon Lost”. Z tej oka­zji przyj­dzie Wam oglą­dać dener­wu­jące postaci rodem z „Final Fantasy”, męż­czyzn przy­po­mi­na­ją­cych kobiety i kobiety … Read more →

Titus the Fox: To Marrakech and Back

  – Dlaczego wylą­do­wa­li­śmy w roku 1994? – Szukamy domo­fonu z nazwi­skiem Bieber, wyja­śnię po dro­dze. Tytułem wstępu Jako że przy­pa­dła mi w udziale zaszczytna funk­cja kom­pu­te­ro­wego dziada, będę miał przy­jem­ność przy­bli­żyć Wam gry, które towa­rzy­szyły … Read more →

Okna, na które czekałem

Zawiodą się sro­dze Ci, któ­rzy liczą na rze­telny test z masą tabe­lek z któ­rych mało co wynika dla prze­cięt­nego użyt­kow­nika oraz miło­śnicy wszel­kiej tech­no­lo­gicz­nej por­no­gra­fii radu­jący się sko­kiem wykresu wydaj­no­ści kom­pu­tera. Tego typu rze­czy, jak … Read more →

Where’s My Perry? Where’s My Water? — recenzje

Działalności Disneya nie śledzę na bie­żąco odkąd jego tele­wi­zyjna ramówka została mocno spa­czona quasi-zabawnymi sit­co­mami pokroju „Hannah Montana” oraz odej­ściem od tra­dy­cyj­nej ani­ma­cji na rzecz nisko­bu­dże­towo wyglą­da­ją­cych popier­dó­łek w 3D. Najwidoczniej wło­da­rze firmy uznali, że … Read more →