Doktor

Zacznę od tego, że mam nadzieję, że gdzieś tam we Wszechświecie, być może w rów­no­le­głej rze­czy­wi­sto­ści, hasa sobie postać ostat­niego przed­sta­wi­ciela rasy Władców Czasu — fikoła zwa­nego Doktorem. Tak czy ina­czej, jestem teraz przy­go­to­wany na … Read more →

10 odcinków „Batman: The Animated Series”, których wstyd nie obejrzeć

Całkiem nie­dawno tra­fi­łem na arty­kuł, który w bar­dzo zgrabny spo­sób z grub­sza opi­sał feno­men jakim oka­zał się swego czasu „Batman: The Animated Series”. Dzisiaj, ponad 20 lat po pre­mie­rze naj­lep­szego ani­mo­wa­nego wcie­le­nia Mrocznego Rycerza, gdy … Read more →

Ależ jestem przezły!

Podobno mówi się, że od poli­tyki nie da się uciec, a jedy­nie wybrać ścieżkę, która wydaje się nam naj­bar­dziej war­to­ściowa poprzez pry­zmat wła­snych prze­ko­nań i ocze­ki­wań wzglę­dem rze­czy­wi­sto­ści. A ponie­waż tak się składa, że pierw­sze … Read more →

Jak zastrzelić dziecko?

Czy gdyby zaszła taka koniecz­ność, był­byś w sta­nie zro­bić tak okrutną rzecz? To pyta­nie może wyda­wać się co naj­mniej bestial­skie z Twojej codzien­nej per­spek­tywy — sie­dzisz sobie wygod­nie w cie­płym domu, z bie­żącą wodą, i … Read more →