Update 1 dla Windows 8.1 w kwietniu

Od pre­miery Windows 8.1 minęło już tro­chę czasu i nale­ża­łoby zacząć wypa­try­wać na hory­zon­cie kolej­nej aktu­ali­za­cji. Taka wła­śnie pojawi się już w marcu, przy czym dla użyt­kow­ni­ków będzie dostępna dopiero w następ­nym mie­siącu. Pomimo, że … Read more →

6 typów hejtera

Naukowcy od lat pró­bują zgłę­bić zagadkę sto­jącą za dzia­ła­niem tej głup­szej czę­ści inter­nau­tów. Z dedy­ka­cją dla wszyst­kich trolli, któ­rych życia muszą być nudne jak ero­tyk z ami­szami. Wbijcie sobie do głowy, że pomimo odci­śnię­cia swo­jego … Read more →

Okna, na które czekałem

Zawiodą się sro­dze Ci, któ­rzy liczą na rze­telny test z masą tabe­lek z któ­rych mało co wynika dla prze­cięt­nego użyt­kow­nika oraz miło­śnicy wszel­kiej tech­no­lo­gicz­nej por­no­gra­fii radu­jący się sko­kiem wykresu wydaj­no­ści kom­pu­tera. Tego typu rze­czy, jak … Read more →