Update 1 dla Windows 8.1 w kwietniu

Od pre­miery Windows 8.1 minęło już tro­chę czasu i nale­ża­łoby zacząć wypa­try­wać na hory­zon­cie kolej­nej aktu­ali­za­cji. Taka wła­śnie pojawi się już w marcu, przy czym dla użyt­kow­ni­ków będzie dostępna dopiero w następ­nym mie­siącu. Pomimo, że poprawka nie będzie tak efek­towna jak poprzed­nia, to dla Microsoftu może się ona oka­zać dużo ważniejsza.

Powód? Podstawowym zada­niem wio­sen­nego opro­gra­mo­wa­nia będzie dal­sze budo­wa­nie spój­nego eko­sys­temu Modern, a w tym kon­kret­nym przy­padku lep­szego współ­dzie­le­nia kodu pro­gra­mów pomię­dzy Windows 8.1, a Windows Phone 8.1. Korzyści chyba nie muszę tłu­ma­czyć — apli­ka­cje napi­sane pod Modern od razu zadzia­łają na desk­to­pie, table­cie oraz smartfonie.

Cieszy mnie, że Redmond kon­se­kwent­nie reali­zuje swój plan, ale wciąż nie opusz­cza mnie wra­że­nie, że robią to strasz­nie powolnie.

Aha, na całe szczę­ście stary Start nie wróci.

Źródło: The Verge

Przelał na ekran monitora:

Lubię ciastka. I fajne dziewczyny z cosplay'ów.